مرور: بازنشر

داروها سیتریزین چیست؟
0

سیتریزین نوعی داروی آنتی هسیتامین است که با متوقف کردن یک ماده طبیعی خاص (هیستامین)…

1 2 3 29