سلامت جنسی

آیا می دانید که مردان چگونه به ارگاسم می رسند؟

مردان چگونه به ارگاسم می رسند؟

نحوه ارضا شدن مردان، نحوه به ارگاسم رسیدن آقایان و تخلیه شدن مردان

انزال و ارگاسم لذتشان با هم متفاوت است. ارگاسم رسیدن به اوج لذت جنسی است که قاعدتاً در مردان و زنان به یک شکل صورت نمی گیرد. همانگونه که زنان نقاط حساسی در بدن خود دارند که بوسیله آن تحریک می شوند مردان نیز دارای نقاط حساسی هستند که به وسیله آن تحریک می شوند. در اینجا ما آشنایی با ارگاسم مردان را برایتان شرح خواهیم داد.

آشنایی با ارگاسم در مردان

ارگاسم طولاني و روشهاي جلوگيري از انزال زود رس در مردان : 

چند سال قبل من يادگرفتم که چطورخودم را به آستانه انزال برسانم ولي درست قبل از انزال،تحريک راقطع نموده وبعداز مدتي دوباره از نو شروع نمايم.به اين ترتيب من بدون اينکه انزال داشته باشم از ارگاسمهاي متعدد ولي کوچک،لذت ميبردم.لذت هريک از اين ارگاسمها تقريبا” نصف يک ارگاسم معمولي همراه با انزال ، ولي تعداد دفعاتشان نامحدود بود.ازطرف ديگر اندامهاي جنسي من تمرين خوبي براي تمرکز وکنترل ميکردند ولذت جنسي من بطورقابل ملاحظه اي افزايش مي يافت…

 

متن زير به آموزش نکاتي پيرامون ارگاسم در مردها ميپردازد این نوشته ها متعلق به جی مانی – پرفسور دانشگاه آکسفورد آمریکا در سال 1990 میباشد:

من بطوراتفاقي راه دستيابي به ارگاسم طولاني را کشف کردم.يکبار موقعي که خود ارضایی میکردم احساس کردم که آلت من بخوبي تحريک نشده و ممکن است ارگاسم خوبي نداشته باشم.بهمين خاطر خود ارضایی  رامتوقف کرده و دوباره از نو شروع کردم.اين بار متوجه شدم که لذت لمس و تحريک آلتم بيشتر از دفعه قبل است و بهمين خاطرهنگاميکه به انزال نزديک شدم تحريک با دست را قطع نموده و بعداز مدتي مجددا” آنرا شروع کردم.من اين عمل را بارها پشت سرهم تکرارکردم وهربار احساس بهتري داشتم.شايد بارپنجم بود که احساس کردم عليرغم تحريک زياد وتورم غده پروستات وسفتي آلتم، هيچ اسپرمي از من دفع نميشود.به اين ترتيب دريافتم که آستانه تحريک من براي رسيدن به انزال بتدريج بالا رفته است.دربيضه هايم احساس لذت عجيبي ميکردم وآنها بنظرم بزرگتر ازحالت عادي ميرسيدند.شايدبعد از گذشت حدودچهل دقيقه از اين عمليات من احساس خستگي نمودم و تحريک را آنقدر ادامه دادم تا به انزال کامل به همراه يک ارگاسم فوق العاده لذتبخش رسيدم.جالب است بدانيد که مقدارمايع مني من خيلي بيشتر از قبل شده بود و خروج آن لذت زيادي برايم داشت.

در اينجا بهتر است به بررسي مکانيسم انزال بپردازيم.هنگام فعاليت جنسي ابتدا خون زيادي در اندامهاي جنسي جمع ميشود.سپس تحريک بالا رفته و مدتي در يک حدثابت باقي ميماند.آنگاه اگر شدت تحريک از اين آستانه ثابت بالاتر برود رفلکس ارگاسم ودفع مني از بدن رخ ميدهد.بطورعملي مرحله بعد ازاين مرحله ثابت را ميتوان به چند مرحله مجزا تقسيم کرد.ابتدا بيضه ها کمي سنگين بنظرميرسند.در آغاز ارگاسم اپيديدم وطنابهاي مني بر،منقبض شده و مني را به سمت مجراي مني برو آمپول هدايت ميکنند.انباشته شدن مني در آمپول باعث تشديد احساس لدت جنسي ميشود.ادامه تحريک آلت باعث سفت شدن کيسه هاي مني شده و ترشحات آنها به داخل آمپول را بيشتر ميکند.

بتدريج وباافزايش فشار،پروستات سفت تر شده وترشحات خود را به مجراي ادرار تخليه ميکند.باسفت شدن پروستات ديگر انزال غيرقابل اجتناب خواهد بود.وبالاخره دريچه هاي مجراي مني بر باز شده و با تخليه مني به بيرون،انزال صورت ميگيرد.معمولا” مايع مني شامل ترکيبات زير است:ترشحات پروستات10% ،اسپرم5% ،ترشحات ديگر85%در انتهاي مجراي مني بر دريچه هايي وجوددارد که باافزايش فشارداخل مجرا بازشده و موجب انزال ميگردند.شمابايد يادبگيريد که اين دريچه ها رابسته نگه داريد.رمز اينکار در اين است که هنگاميکه شما به انزال نزديک شديد،درست قبل از اينکه انزال برايتان اجتناب ناپذيرشود،تمام عضلات اندامهاي جنسي خود را شل کرده و تحريک آلت رامتوقف نماييد.شل کردن عضلات در اين حالت دريچه هاي مجرا رابسته نگه داشته و عليرغم توليدترشحات توسط غدد،انزال صورت نميگيرد.متوقف کردن تحريک آلت نيز مانع ايجاد رفلکس انزال بدليل افزايش فشارمجرا مي گردد.به مرور زمان و باتمرين شما ميزان فشارلازم درون مجرابراي ايجاد رفلکس انزال راافزايش ميدهيد وبتدريج ارگاسمهاي شما قويتر و طولاني تر خواهدشد.بعلاوه باافزايش تجمع مايع در آمپول شمالذت زيادي ازانزال خواهيدبرد.اگرشما يک انگشت خودرا درون مقعدفروببريد،ميتوانيدسفت شدن پروستات و کيسه هاي مني را حس کنيد.بعلاوه ماساژدادن و فشار پروستات نيزدر اين حالت لذت آوراست.

 

به مرور زمان و با تمرين ميزان توليد مايع مني توسط بيضه هاي شما بيشترشده،تعداد دفعات انزال شما افزايش مي يابد و بعد از هرانزال در مدت زمان کوتاهتري ميتوانيد دوباره تحريک شده وسکس کنيد.ضمنا” قدرت تمرکز و کنترل شما روي ارگان جنسي افزايش يافته و از اين طريق ميتوانيد لذت بيشتري از سکس ببريد.

ارگاسم مردان

روش ارگاسم مردان

روشهاي تمرين براي ارگاسم طولاني:

مراحل زير را بترتيب انجام دهيد:

1- مکث و ادامه تحريک:

هنگاميکه احساس کرديدکه به ارگاسم نزديک ميشويد،تحريک آلت را متوقف کرده،بعداز کمي مکث دوباره ادامه دهيد.بعد از هربارتوقف،شما لذت بيشتري از تحريک مجدد آلتتان خواهيدبرد.سعي کنيد اين عمل را پنج مرتبه انجام داده و بار ششم به ارگاسم برسيد.اگراين تمرين را باموفقيت انجام دهيدحجم مني و لذت شما بهنگام خروج آن افزايش قابل ملاحظه اي مي يابد.در اين مرحله بايد بتوانيد روي ارگان جنسي خود تمرکز و کنترل داشته و بين ارگاسم و انزال فاصله ايجادکنيد.

.

.

2- فروکردن انگشت در مقعد:

بعد ازاينکه مرحله بالا را خوب انجام داديد سعي کنيد حين انجام آن انگشت مياني را در مقعدفروکرده و پروستات را فشار دهيد و سفتي آن را زيردستتان حس کنيد.

.

.

3-ريلاکس کردن ماهيچه ها:

در طول زمان که تمرين شماره يک را انجام ميدهيد سعي کنيد بتدريج به ارگاسم نزديکتر شده و تحريک آلت را ديرترقطع کنيد.باقطع تحريک،ماهيچه هاي اندام جنسي را ريلاکس کنيد و بگذاريد بدن شما از تحريک بيفتد.سپس دوباره ادامه تحريک آلت را از سربگيريد.

.

.

4-بيشتر و بيشتر به ارگاسم نزديک شويد:

بتدريج سعي کنيدهربار بيشتر و بيشتر به ارگاسم نزديک شده و مکث کنيد.به اين ترتيب ترشح جنسي شما ادامه مي يابد ولي انزال رخ نميدهد.

.

.

5-سفت کردن کيسه هاي مني:

همانطورکه گفته شد پنج باربعد از رسيدن به آستانه تحريک براي انزال مکث کنيد و با سفت کردن کيسه هاي مني،مني را به آمپول برگردانيد.به اين ترتيب در بار ششم تحريک که انزال ميشويدخواهيد ديدکه حجم مني دفع شده از شما بيشتر از سابق است.

.

.

6- حال بعد از اينکه مراحل فوق را بخوبي آموختيد،سعي کنيد مطابق روش بالا خود را تحريک نموده و حجم مني راافزايش دهيد.ولي هنگاميکه متوجه فشار ناشي از تجمع زياد مني در بيضه ها شديد،تحريک را متوقف کردهسعي کنيد براي چندساعت تحريک نداشته باشيد.هرچند اينکار مشکل است ولي کمک زيادي به کنترل شما روي ارگاسم مينمايد.ممکن است با انجام اين تمرين در بيضه خود کمي احساس درد يا ناراحتي داشته باشيد.

.

.

7-حال بعد از يک توقف چند ساعته،مجددا” به سکس بپردازيد.به همان روش قبل پنج بار مکث نموده و بار ششم لذت غير قابل توصيفي از يک ارگاسم طولاني با خروج مني زياد، ببريد.

روش هاي ديگر براي ارگاسم طولاني و ضد انزال زود رس در مردان

 

درمان هاي موضعي:

استفاده از کرم هاي کاهش دهنده حس سطحي ناحيه دستگاه تناسلي مانند ژل ليدوکايين دو درصد توصيه شده است. استفاده از ليدوکايين + کرم پريلوکاين و کشيدن کاندم روي آلت پس از 15 دقيقه سبب کاهش زود انزالي مي شود. توجه شود قبل از نزديکي با صابون شستشو شود تا از بي حسي بيشتر آلت و واژن زن جلوگيري شود.

استفاده از اسپر های سر کننده هم میتواند در این مورد نقش بسزایی داشته باشد

استفاده از متد ماستر و جانسون:

اين شيوه شامل يادگيري تشخيص و کنترل احساسي است که منجر به ارگاسم مي شود. اين روش نياز به اراده و تمرين دارد ولي بسيار موثر است. ماستر و جانسون، شامل تحريک سکسي توسط خود فرد يا زوج جنسي مي باشد. انجام تحريک تا رسيدن به نزديکي قله (ارگاسم) و متوقف کردن آن است. اين کار در چند نوبت و اوقات مختلف انجام مي شود و به تدريج زمان هر تحريک افزايش مي يابد تا فرد احساس مي کند زمان طولاني تري را صرف هر بار تحريک مي نمايد پس از چند نوبت و چند روز تمرين انجام نزديکي شروع مي شود. مرد به پشت مي خوابد و به آرامي کار نزديکي انجام مي شود. به محض اينکه تحريک به قله نزديک مي شود با علامت دادن به زن (پارتنر) مدتي حالت ريلکس به خود گرفته و مجددا نزديکي شروع مي شود.

تکنيک فشار:

فشار سر آلت يا انتهاي آلت قبل از انزال سبب عقب افتادن ارگاسم مي شود. اين حالت سبب کم شدن تجمع خون در آلت و کاهش نعوظ (ارکسيون) مي شود.

تکنيک هاي ديگر:

بسياري از جوانان براي افزايش کنترل انزال اقدام به استمناء قبل از نزديکي مي کنند تا با اين کار کنترل بيشتري بر ارگاسم خود پيدا کنند اما اين تکنيک خيلي موثر نيست. و بنده شخصا این کار را توصیه نمیکنم

 

کاندوم :

کاندم سبب کاهش تحريک پذيري مي شود در صورتي که يک کاندم قادر به اين کار نباشد از دو کاندم مي توان استفاده کرد ضمن اينکه کاندم سبب جلوگيري از بيماري هاي مقاربتي و حاملگي هم مي شود.

 

پوزيسيون خوب نزديکي:

وضعيت معمول نزديکي (مرد در بالا) کمکي به کنترل انزال زود رس نمي کند. مرد به پشت مي خوابد و زن فعال تر عمل مي کند و مرد مي تواند جريان نزديکي را هدايت کند.

 

درمان طبي :

استفاده از داروهاي مهار کننده باز جذب سروتونين در کنترل انزال زودرس موثر مي باشد. براي اطلاع درباره اين داروها به پزشک مراجعه کنيد.

روشهایی برای رسیدن مردان به ارگاسم

یک نظر

  1. بسم الله الرحمن الرحیم ببینید خدا چطور میخواد جماع کنید همونو اجرا کنید فروکردن انگشت در مقعد کار بدیه چرا آموزش بد مدید به مردم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن